ഏറ്റവും പുതിയ apk-ലേക്ക് Zoro ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു? യദി ഹാം, ട്ടോ ഹാം ഒരു ദിലചസ്പ് എപ്ലിക്കേഷൻ ലേഖകൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ജൊറോട്ടോ  ഒരു ഓൺലൈൻ എനിമേ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലെറ്റഫോർം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൂടാതെ മുഫ്‌തിലും നവീനതം എന്നിമേ ദേഖനേയും അനുമതി ദേതയുമാണ്. നിങ്ങളുടെ നാടകം, കോമേഡി, ബച്ചെ, ഹോറർ, സംഗീതം, രത്നം, റൊമാൻസ് എന്നിവയും രഹസ്യ വിവരങ്ങളും ീ പസന്ദീദാ സാമഗ്രി കോ ഉച്ച ഗുണവത്താ മെം ദേഖ സാകതേ ഉണ്ട്. നീചേ ദിഎ ഗേ ലിങ്ക് സെ  അപനേ ഡിവയിസ് പർ  ജോറോട്ടോ എന്ന പേരിൽ ഒരു നവീന സന്ദേശം നിങ്ങൾ കൂടാതെ കഭി ഭീ, കഹീം ഭി ഉപശീർഷക്, കൂടാതെ അംഗീകൃത ഡബിംഗ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു .

ജോറോ തൂ എങ്ങനെയാണോ?

ജോറോ തൂ സഭ എന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു ആദർശ് എപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എനിമേ കോ മുഫ്തിലും ബിന പഞ്ചീകരണത്തിൻ്റെ ദേക്ഷയും ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ജോറോ വെറും ഉച്ച ഗുണവത്താണ് ഡി, ഐഒഎസ്, പിസി, ഫായറാസ്റ്റിക് സാഹിത്യ ലഗഭാഗം സഭാ ഉപാധികൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ജോറോ  ടു  ആപ്ലിക്കേഷൻ, 21 ജൂലൈ 2023, ഒരു ലോകപ്രിയ മഞ്ച് ബൻ ഗയാ ഉണ്ട്.

എനിമേ സിനിമകൾ, നാടകങ്ങൾ, റൊമാൻസ്, കോമീഡി കൂടാതെ അന്യ സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കി ഒരു വിസ്തൃത ശ്രൃംഖല ഉണ്ട്. ഈ എപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ്. ഹും ഉം കഹീം ഭീ കഭി ഭീ ദേഖ സകതേ ഹേം.

നീചേ ദിഎ ഗേ ലിങ്ക് സെ   ജോറോ അപ് കാ  നവീനതം സംസ്കരണം ഡൌൺലോഡ് കറൻ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇംഗ് കാ ആനന്ദ് ലെം.

ജോറോ ഡൗൺലോഡ് ജാനകരി

ജോറോ ഡൗൺലോഡ് ജാനകരി

അപനേ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോറോ ആപ്പ്  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ആവശ്യമായി വരുന്നു ण है. നീചേ ഹമനേ ജോറോ ആപ്പ് കി  സഭാ സിസ്റ്റം ആവശ്യകതായോം സൂചീബദ്ധം :

നാമം ജോറോ തൂ
ദേവലപ്പർ ജാൻ ടെക്‌വിജ്
അക്കാർ 10 എംബി
അദ്യതൻ ബാർ-ബാർ
സംസ്കരണം 3.0.0

ജോറോ ആപ്പ് കി ദിലചസ്പ വിശേഷതയേം

ജോറോ ആപ്പ് കി ദിലചസ്പ വിശേഷതയേം

“ആപക്കോ ജോറോ ആപ്പ് ക്യോം ഡൌണലോഡ് കർണാ ചാഹിയേ?” യദി നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം സഹീ ഉത്തര ധൂംധ രഹെ ഉണ്ട് എം ലെക്കർ ആഎ ഹൈം ജോ നിശ്ചിത് രൂപ് സെ ആപക്കോ അപ്പനെ ഡിവൈസ് പർ എപ്ലിക്കേഷൻസ് റിത് കരേംഗി.

വിസ്തൃത പുസ്തകം

ജോറോയുടെ പാസ് റൊമാൻസ്, കോമെഡി, ഡ്രാമ ജെയ്സി കൈ ശൈലി ഖല ഹേ. ഇസലിഎ, ഹർ ബാർ ജബ് ആപ്പ് ഇസെ ഖൊലതെ ഹാൻ ടോ നിശ്ചയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ड़े रखने की ले खच न कुछ है. എനിമയുടെ അലവ, നിങ്ങൾ  ജോറോ പർ മഫ്ത് മെം നാടകവും സിനിമകളും ഭി ദേഖ സകതേ  ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രേണിയും ഉസ്കെ അന്തർഗത ഉപലബ്ധ സാമഗ്രി കോ ആസാനി സേ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേക ശ്രേണി കോ അലഗ്-അലഗ രഖാ ഗയാ ഉണ്ട്.

അനുകൂള് പ്ലെലിസ്റ്റ്

നിങ്ങൾ ഒരു ഖാസ് പ്രകാരവും എന്തിന് സിനിമകളും രസകരമാണോ? അബ് ആപ് അപ്പനേ പസന്ദീദാ എനിമേ തക് ആസാനി സേ പഹുഞ്ചനെ അപാനി ഒരു അനൂകൂലിത് പ്ലെയ്‌സ്‌റ്റ്. അപ്പനി പ്ലെയിസ്‌റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഫിർ ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പ്ലെയിസ്‌റ്റിൽ ജോഡാന ചുണെം കൂടാതെ അപ്പനി സുവിധാനുസാർ പ്ലീലിസ്റ്റ് കോ നാമം ദേം.

വിജ്ഞാപനം-മുക്ത് മഞ്ച്

കോയി ഭി അപനേ ഷോ ദേഖതേ സമയ വിജ്ഞാനോം സേ ധ്യാന ഭടകാന നഹീം ചാരുതയില്ല സകതി ഹേ. ഈ  ധ്യാനം  എഴുതുക उर्म विज्ञापन-Mukth है. അബ് ആപ്പ് ഇൻ-വീഡിയോയും ഇൻ-ആപ് വിജ്ഞാനങ്ങളും സേ ധ്യാന് ഭടകോ ബിന അപ്നെം, മാ ഷോ ദേഖ സകതേ ഹേം.

സുരക്ഷാ മഞ്ച്

സുരക്ഷാ സഭ ഉപയോഗകർത്തായോൻ സർവ്വോച്ച ചിന്താ വിഷയവും മറ്റ് ചില ഭക്ഷണങ്ങളും പൂരി തരഹ് സേ  സുരക്ഷിത ഹേ  । ज़ोरो का നവീനതം സംസ്കരണ സുരക്ഷയും വിശ്വസ്തനിയുമുണ്ട് ഇസകെ അലവ, നിശ്ചിന്ത് രഹെം കി എപ്ലിക്കേഷൻ വയറസ് സേ മുക്ത് ഹയ്, കൂടാതെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ചാഗാ. നിങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിന കിസി ചിന്തയുടെ ജോറോ ആപ്പ് കാ അപ്പാടെഡ് വർജൻ ഡൌൺലോഡ്.

ബാർ-ബാർ അദ്യതൻ

ജോറോ എപ്ലിക്കേഷൻ കോ ബാർ-ബാർ അപ്ഡേറ്റ് കിയ ജാതാ. आपको आपने सिस्टम पर जोरो आप की नेवीडं  आपडेट आबेट आबोरोटो.COM നെ ഹോംഗേ. അപ്ഡേറ്റ് അത് സുനിശ്ചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭീ സംഗത ഹേ.

നിഷ്കർഷ മഞ്ച്

അപനേ പസന്ദീദാ എനിമേ കോ മുഫത്ത് മെം ദേഖനെ സെ ബെഹതർ ഹേ? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं! ജോറോ ആപ്പ് സെ ആപ്പ് ബിനാ സബ്കൃപ്ഷൻ ഖരീദേ എനിമേ മുഫ്ത് മെം ദേഖ് സകതേ. ആപ് അപ്പനെ സിസ്റ്റം പർ ജോറോ ആസാനി സെ ഡൌണലോഡ് കർ സകതേ ഹാം ആൻഡ് മുഫ്താം ആനന്ദ ലെ സകതേ ഉണ്ട്.

സാമഗ്രി ഡൗൺലോഡ് കരെംസ്

അധികാങ്ക് ലൈൻ ലോകപ്രിയ എനിമേ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലെറ്റഫോർം ആപക്കോ സാമഗ്രി മതി ഇല്ല. അധികാങ്ക് പ്ലെറ്റഫോർം ആപക്കോ ഓനലൈൻ സാമഗ്രി ദേഖനെ അനുമതി ദേതേം. ജോറോ ടൂ ആപക്കോ ന കേവൽ സാമഗ്രി കോ ഓനലെയിൻ ദേഖനെ അനുമതി നിർവഹിച്ചു ഡൗൺലോഡ് കരനെ കി ഭി അനുമതി ദേത ഹൈ. നിങ്ങൾ അപ്പനെ പസന്ദിദ വീഡിയോ കാണുക കണക്ട് ഇല്ല ഹോം. ഒരു ബാർ ജബ് ആപ്പ് ഉംഹെം സഹെജ് ലെതെ ഹെം, നിങ്ങൾ ആപ്പ് വൈ-ഫായി യ ഡേട്ടാ ആയി खने का आनंद ले सकते हैं. ജോറോ ടു എപികെ  സാത്ത്

ഉച്ച-രിജൂല്യൂഷൻ സാമഗ്രി

ഇന്നൊവേറ്റീവ് ടെക്‌നോളജി ഈ യുഗത്തിൽ ജ്യാദാതർ ലോഗ് അപ്‌നെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ സന്ധ് കരതേ ഉണ്ട്. അധികാധ്യായ ഉപയോക്താക്കൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഉച്ച രിജ്‌യോല്യുഷൻ, കൂടാതെ കൂടാതെ സിനിമകളും ചിത്രങ്ങളും  ഉണ്ട്  . അബ് ആപ്പ് അപ്പനെ മൊബൈൽ ഫോൺ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്.

ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ്

അപ്പനി പസന്ദ് കി ഫിലിംസ്, എനിമേ, കൂടാതെ നാടകം ഓൺലൈൻ ദേഖേം. ഉച്ച ഗുണം ചെയ്യുക ഷൺ സേ കണക്റ്റ് കർണ ഹോഗാ. ജബ് തക് ആപ് സ്തിർ ഇൻറർനെറ്റ് കനെക്ഷൻ സെ ജൂഡേ ഹയിം, തബ് തക് ആപ്പ് പീസി, മൊബൈൽ മോബ് ടിവി പർ സാമഗ്രി ദേഖ് സകതേ ഉണ്ട്.

അനുകുലൻ യോഗ ഉപശീർഷക്

യദി ആപ്പ് മൂല ഭാഷ ഇല്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉപശീർഷക ദർശന ചാഹതേയുണ്ട്. അബ് ആപ്പ് ജാപ്പനി, ഇംഗ്ലീഷ്, മറ്റ് ഭാഷകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.

സമയം വരെ സൂചന

ജോറോ ആപ്പ് കി സബസെ അച്ഛി  വിശേഷതകളിൽ നിന്ന് ഒരു യഹ് ഹ ഹയ് ആണ് അങ്ങനെയാണ്. ജബ് കൊയ് നയാ എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാമഗ്രി പ്ലെറ്റഫോർം ഓരോ ജോഡിയും അങ്ങനെയാണ്, യാ ജാഗ താകി ആപ് കുഛ ഭീ ന ചൂകെം.

ജോറോ എന്നിമേ എപികെ (ജോറോ ടിവി)

ജോറോ എനിമേ എപ്പീകെ ബാരെ മെം അതിരക്ത ബിന്ദു

നീചേ  ഹമനെ ജോറോ ടീവിയിൽ  നിന്നും ബിന്ദു സൂചീബദ്ധതയിലേക്ക് പോയി ബഹതർ ജാനനെ ഞാൻ മദദ് കരേംഗേ.

 • സഭ എപ്പിസോഡ് എചഡി ഗുണവത്തയിൽ ഉപലബ്ധം ഉണ്ട്,
 • ആപ്പ് ടിവിയിൽ നിന്ന് അപനാ എന്ന നിലയിൽ ക്രോമകാസ്‌റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 • സഭാ വീഡിയോ ജാപ്പനീ ഭാഷയിൽ ഡബ് കിഎ ജാംഗെ.
 • APPL
 • ജബ് എപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും കോയ് നയാ എപ്പിസോഡ് ജാരി കിയ ജാഗ,തോ ആപക്കോ ഒരു അച്ചാവുക പ്ത് ഹോഗി.
 • ആപ് ജോറോ ടു സേ ജൂഡി താജ ഖബറേം ഭീ ദേഖ് സകതേ ഹൈം.
 • ജോറോ ഒരു ബഹുഭാഷി മഞ്ച് ഉണ്ട്.
 • ആപ്പ് വയസ്‌ക് സാമഗ്രി ഭീ ദേഖ് സകതേ ഹേം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അളഗ് അനുഭാഗം ഉണ്ട്.
 • പ്ലെറ്റഫോർം ബാഹരി, ആന്തരിക് ഡോണുകൾ വീഡിയോ പ്ലെയറോണുകൾക്കായുള്ള കഴിവ്.

 

 

ജോറോ ഡൗൺലോഡും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഗെയ്‌ഡും

ജോറോ ഡൗൺലോഡും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഗെയ്‌ഡും

” ज़ोरो आप  कैसे डउनलोड करें ?” യദി നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല അതെ, ഹമനേ ആപക്കോ അപനേ ആൻഡ്രോയിഡ്, പീസി, ഫായറാസ്റ്റിക് കൂടാതെ മറ്റ് ഉപകാരണങ്ങൾ ടിവി) ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

ആൻഡ്രോയിഡ് പർ ജോറോ എപികെ എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണോ?

 • അപ്പനേ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോറോ എപികെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
 • ഡൗൺലോഡ് പൂര ഹോനെ ദേം.
 • പൂരാ ഹോനെ പർ ഡൗൺലോഡ് കി ഗൈ ഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഇൻസ്‌റ്റൊലേഷൻ വിന്ഡോ ഖുൽ ജാഗി.
 • “അജ്ഞാത സ്രോതസ്സുകൾ അനുമതി ദേം” എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഫൈൽ കോ ഇൻസ്റ്റോൾ ഹോനെ ദേം. പൂര ഹോനെ പർ, ബനാഎ ഗേ ഷോർട്ട്കട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ പ്ലിക്കേഷൻ ഖൊലെംസ്.
 • AB, യദി നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ജോറോ ഖാത ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പ് പർ സൈൻ അപ്പ് കരെം.
 • അപ്പനി ജാനകരി ഭരേം, രജീഷ്ടർ എന്നിവർ.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ കെ ബാദ് ആപ്പ് അപ്പനി പസന്ദ് കി എനിമേ ദേഖ് സകതേ ഉണ്ട്.

പീസി പർ ജോറോ എനിമേ എപികെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ?

ധ്യാന് ദേം കി യാദി ആപ്പ് അപ്പനേ പീസി പര് എനിമേ ദേഖന ചാഹതേ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ Zorox.ലേക്ക്  അയച്ചു. യദി ആപ് അസാ നഹീം കർണാ ചാഹതേ നിങ്ങൾ ആപക്കോ അപാനെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എമുലേറ്റർ നിർമ്മാതാവ് എ. ആപ്പക്കോ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ഡൌണലോട് കർണ ഹോഗ ജോപകൻ ചെയ്യൂ ദീദ എനീമേ ദേഖനേ കി അനുമതി ദേഗാ. ഒരു എമുലേറ്റർ ആപക്കോ ആൻഡ്രോയിഡ് കി തരഹ് ഹീ അപനേ പീസി പർ സഭ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ അനുമതി ദെത ഹേ. നിമ്നലിഖിത പ്രസിദ്ധമായ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ഉണ്ട് ജിനക നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം:

അപനേ പീസി പർ എനിമേ എപികെ ഡൌണലോട് കരേണേ ആപക്കോ നീചെ ദിഎ ഗാനം ഗാനങ്ങൾ :

 • അപനേ പീസി പർ ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ ഡൗൺലോഡ് കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു.
 • അപ്പനെ സിസ്റ്റം ഓരോ എമുലേറ്റർ തുടക്കം.
 • ഇപ്പോൾ, ഗൂഗിൾ ക്രോം ഖോലെം, സോറോ എപികെ ദേഖേം.
 • അതെ, കിസി വിശ്വനിയ സ്രോത് സെ അപ്പനേ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോറോറോ എപികെ ഡൗൺലോഡ്.
 • ഒരു ബാർ ഇൻസ്‌റ്റോൾ ഹോ ജാനെ പർ, ആപ്പ് അപ്പനേ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്

ഐഒഎസ് പർ ജോറോ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ?

ജോ ലോഗ് ഐഒഎസ് പർ ജോറോ ആപ്പ് കാ അപ്‌യോഗ് കർണാടക ചാഹതെ ഉണ്ട്, ഓപ്പർ ചെയ്യൂ APPLIKESHAN  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. आपको बस बाणे iOS ന് ഒപ്പം ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഖോലന ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡും ഇൻസ്റ്റാളും ഉണ്ട്. എപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഓഫീസർമാരുടെയും ഒപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഫായറസ്‌റ്റിക് പർ ജോറോ എപികെ (ജോറോ ടിവി) എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ഫായറസ്‌റ്റിക് പർ ജോറോ എപികെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി അതിരക്ത ചരണങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. അതെ, ഹമനെ ഫായറാസ്റ്റിക് പർ ജോറോ എപികെ ഡൌണലോട് കരനെ കുറിച്ച് ഭീ ചരണോം കോ വിസ്താർ സേ സൂചീബദ്ധ കിയ ഹേ.

ചരണ 1: അജ്ഞാത സ്രോതസ് സേ ആപ്പ് കോ അനുമതി ദേം

 • ഫായർസ്റ്റിക് ഹോം സ്‌ക്രീൻ, ശീർഷ മെനു എന്നിവയിൽ ഉപലബ്ധ “സെറ്റിംഗ്‌സ്” വികൽപ് ചുനെ.
 • “മായ് ഫായറാസ്റ്റിക്” അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് വികൽപ്പിൽ ജാം.
 • AB, ദേവലപർ വികൽപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • “അജ്ഞാത സ്രോതോം സേ ആപ്സ് കോ അനുമതി ദേം” വികല്പ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

ചരണ 2: ഫായർ മൈനജർ ഡൗൺലോഡും ഇൻസ്റ്റോൾ കറും

 • അപനേ ഫായർസ്റ്റിക് അമേജാൻ സ്റ്റോർ, ഡൌൺലോഡർ വികൽപ് ഠൂണ്ടേം.
 • ഡൗൺലോഡർ ഫൈൽ ഇൻസ്‌റ്റോൾ കരെംസ് കൂടാതെ ഈ അപാനെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും കോലങ്ങൾ.

ചരണ 3: ജോറോ എപികെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

 • ജോറോ എപികെ ഖോജെം ജിസെ ആപ് അപ്പനേ ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു.

ചരണ 4: സൈഡ്‌ലോഡ് ജോറോ എപികെ

 • ഡൗൺലോഡർ എപികെ ശുറൂ കരെം ജിസെ ആപ്പനെ ഡൌൺലോഡ് കിയ ഹായ്. AB आपको ज़ोरो एपीके फइल बूरेल जोडना होगा. ഇസാകെ അലവാ, നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക टम पर ज़ोरो आपीके डउनलोड कर सकते हैं.
 • फ़ाइल डे, के बाद, डाउनलोडर उपको फ़ाइल करने का विका का विका का विका का विका का विका का विका का विका. ഇൻസ്റ്റോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആരംഭിക്കുക.

ചരണ 5: ജോറോ എപികെ ലോഞ്ച് കരെം

 • ജബ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൂര ഹോ ജാഗ, ടോ ആപക്കോ സ്‌ക്രീൻ പർ ”ഏപ്പ് ഇൻസ്‌റ്റാൾട്ട്” ഈ ദേഗാ. AB, आप शार्टक्ट से ही फार्टीक पर ज़ोरो आप खोल सकते.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോറോയുടെ ഉപാധികളോടെ

ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോറോയുടെ ഉപാധികളോടെ

യദി ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ജോറോയ്ക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു है जिनका पालन करके आब प्लेटफफूर्म पर अपना समग्र सुधार कर सकते हैं.

 • നിങ്ങൾ അപനേ പസന്ദീദാ ഷോ തക് ആസാനി സേ പഹുഞ്ചനെ വേണ്ടി അപനേ പസന്ദിദാ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലെലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
 • ജോറോയുടെ പാസ് വ്യത്യസ്ത ശ്രേണിയോണുകളുടെ ബഹുത് സാരെ ഷോയും ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ആപകോ സഭി ശ്രേണിയോം കി സാമഗ്രി കാ പത ലഗാനാ ചാഹിയേ.
 • യദി നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ടിപ്പണിയാം പഠിത്തം ഉണ്ട്. ഇസെസ് ആപക്കോ സമഗ്രി കോ ബെഹതർ ധംഗ് സേ അങ്കനേ മെൻ മദദ് മിലേഗി.
 • നിങ്ങളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് കൺസൾട്ടേഷനുകൾക്കായി ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക ം.
 • യദി നിങ്ങൾ ഉച്ച ഗുണം ചെയ്യുന്നു ജുഡ ഹോന ചാഹിയേ.

ജോറോ ടൂ കെ ഫാദേ കൂടാതെ നുകസാൻ

ജോറോ ടൂ ആപക്കോ ഐഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ്, പീസി, ഫായറസ്‌റ്റിക്ക് കൂടാതെ അന്യപട്ടണം. എഫ്ത എനിമേ ദേഖനേ കി അനുമതി ദേത ഹേ. ഹാലങ്കി, എപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത് സീമയും ഉണ്ട് ഹാം. നീചേ, ഹമനെ ജോറോ കാ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്ന സഭ ഫാദേയും നുകസാൻ സൂചീബും.

 

പഷേവർ:

 • എപ്ലിക്കേഷൻ, സഭ എപിസോഡ് എചഡിയിൽ ഉപഭോക്താവ് ഉണ്ട്.
 • നിങ്ങളുടെ ഇൻറർനെറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഒരു അനുസാർ വീഡിയോയുടെ ഗുണവത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 • ആസാൻ ഡൗൺലോഡ് വികൽപ് ഭി ഉപലബ്ധ ഹയിം, ജിസസെ ആപ് എചഡി ഗുണവത്തായ മേൽ ड कर सकते हैं.
 • ആപ അപനേ പസന്ദീദാ ഷോ കഭി ഭീ, കഹീം ഭീ ദേഖ സകതേ ഹേം.
 • യോ പ്ലെറ്റഫോർം വ്യത്യസ്ത ശ്രേണിയോൺ സെ സാമഗ്രി ഒരു വിസ്തൃത ശ്രേഷ്ഠ പർഖല

ദോഷം:

 • ഉച്ച ഗുണവത്തത്തിൽ സാമഗ്രി ദർശനങ്ങൾക്കായി അപ്പ്കോ അപനേ ഓഫീസ് ഇൻറർനെറ്റിംഗ് നാ ഹോഗാ.
 • आप पर किवाल कुछ फिमें आबर आनीमे उपलब्द हैं. कछच आमग्री जोड़ने की जरूरत है.
 • ജോറോ എനിമേ ആധികാരിക സംസ്കരണം എന്ന വിജ്ഞാപനം ഷാമിൽ ഉണ്ട്.

ജോറോ ടു എപികെ മെം സാമാന്യ മുദ്ദേ 

ജോറോ എനിമേ എപികെ മെം സാധാരണ മുദ്ദേ

ജോറോ ടു ഉൻ ലൊഗോകൾ ഒരു ബെഹതരിൻ എപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈ ജോബിന നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു ം എനിമേ ദേഖനാ ചാഹതേ ഹേം. ഹാലങ്കി, ജോറോ ആപ്പ് കാ ഉപയോഗം കരതേ സമയം ഉപയോക്താക്കൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ै जो आबो बो आबलेखें നീചേ ഹമനെ ബിനാ കിസി ബാധയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകാം കൂടാതെ ഉനകെ സമാധാനം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൃപ്തി 1: ജോറോ എപികെ കാം അല്ല

जब आप क्रोम पर जोरो का उपयोग करें करना पड़ सकता है. സർവർ പ്രശ്നോം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൌജർ പ്രശ്നം ै. യദി ആപ്പ് ക്രോം ബ്രൗജർ പുരാണ സംസ്കരണം ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വളരെ നല്ലതാണ് ം. ഈ പ്രശ്നം ഒരു സമാന കരണേ ഒരു അന്യ പ്രമുഖ കാരണം കമജോർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്.

”ജോരോ ആപ്പ് കാം ഇല്ല ജാഞ്ച് കരെം. സുനിശ്ചിത പറയുന്നു, ഒരു സ്ഥിര നെറ്റ്വർക്കുണ്ട്. ഇസകെ അലവാ, Zoro.to ആപ്പ് കാ സർവർ സ്‌റ്റേറ്റസ് ഭി ജാഞ്ച് ലെം. യദി സർവർ ഡൌൺ ഹേ, നീ ആപക്കോ കുറച്ചു സമയം ഇന്തജാർ കർണ ഹോഗയും ഫിർ പുണർ. യദി കുച ഭീ ആപക്കോ പ്രശ്നം കോ തീക് കരനേ മെം മദദ് അല്ല ഹീം കരത ഇല്ല പുനരാരംഭിക്കുക, കൂടാതെ ഫിർ ജോറോ പ്രവർത്തിക്കുക.

തൃപ്തി 2: Zoro.to ലോഡ് ഇല്ല

ഒരു മുദ്ദ ജോ ആപക്കോ Zoro.to  ചലതേ സമയ സമാന കരണ പദങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലംബ സമയ ലെതി ഹായ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഇല്ല. ऐसे मामलों में, സബ്സെ ആം കാരൺ സർവർ ഡൌൺ ഹോനാ ഹൈ. ഇസ്ലിയേ, പഹലി ചീജ് ജോ ആപ്പ് കർ സകതേ ഉണ്ട്

Zoro.to ലോഡ് ന ഹോനെയ്‌ക്ക് പ്രശ്‌നപരിഹാരം നൽകൂ ഇബാസൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വീഡിയോ

തൃപ്തി 3: തൃപ്തി കോഡ് 502

തൃപ്തി 502 ഒരു സാധാരണ തൃപ്തി കോഡ് ആണ് ै. അതെ തൃപ്തി ഇവിടെയുണ്ട്. हर बार जब आप बूजर से ज़ोरो दक पहुंचते ഭേതമാണ് കൂടാതെ ജബ് സർവർ പ്രതിക്രിയയും ഉണ്ട്. ഈ തൃപ്തി കാ സബസെ ആം കാരൺ സർവർ ഓവറലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫായർവാൾ ബ്ലാക്‌സ് ആണ്.

ചോദ്യം ചെയ്യുക യദി നിങ്ങൾ ഈ ഖോൽ സകതേ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അപനേ ബ്രൗജർ കാഷ് സാഫാണ്. ഒരു ചീജ് ജോ ആപ്പ് കർ സകതേ ഉണ്ട് ഒരു കർണ.

തൃപ്തി 4: ജോറോ തൃപ്തി കോഡ് 100013

അതെ തൃപ്തി കോഡ് ഒരു വീഡിയോ പൊതു പ്രശ്നം ആണ് എല്ലാവരുടെയും കാരണം ഒരു വിശിഷ്‌ട എക്‌സറ്റൻഷൻ എപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മികച്ച കാമുകൻ .

ജോറോ തൃപ്തി കോഡ് 100013 കോ ഹൽ കരനെ ലിഎ, ബ്രൌജർ എന്ന അപകർഷത അനുഭവം . യദി യഹ് കാം ഇല്ല, ട്ടോ അപനേ സിസ്റ്റം കോ പുനരാരംഭം കരനേ എക്‌സറ്റൻഷൻ കോ അക്ഷം കരെം. എക്‌സറ്റൻഷൻ അക്ഷം കരനെ മോശം ജാഞ്ചെം കി തൃപ്തി തീക് ഹുയി അല്ല.

ജൊറോയുടെ വികല്പം

ജോറോ ഉൻ സഭ എനിമേ ആരാധകരുടെ ഒരു ബെഹതരിൻ പ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ം എനിമേയും നാടക ദൃഷ്ടാന്തവും ഉണ്ട്. ഹാലങ്കി, ഭൗഗോലിക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കാരണം ജോറോ തൂ കുറച്ച് ദേശങ്ങൾ ശക്തമാണ്. ഇസ്‌ലിയേ, ഹമനെ ജോറോ ആപ്പിൽ നിന്ന് വികല്പ സൂചീബദ്ധതയാണ് ഹാം.

ക്രഞ്ചൈറോൾ

ലോകപ്രിയ ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ളേറ്റഫോർമിൻ്റെ ബീച്ച് Crunchyroll  ഒരു ജാന-മാന നാമം ഉണ്ട്. അതെ, നിങ്ങൾ കാണും ഞാൻ എനിമേ ദേഖനെ അനുമതി ദേതി ഹേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ Crunchyroll ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ എഷിയായും കൂടാതെ മറ്റ് 200000000 ोड देख सकते हैं. ഇത് ക്രഞ്ചൈറോൾ എപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഭാ വിശേഷതയാണ്:

 • അതെ ഒരു വിജ്ഞാനം-മുക്ത് മഞ്ച് ഉണ്ട്.
 • ആപ്പ് കണ്ടൻ്റ് കോ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ ദേഖും ഉണ്ട്.
 • അതെ, ലൈവ് ടെലിവിഷൻ ദേഖനേയും സുവിധയും ഉണ്ട്.
 • പ്ലെറ്റഫോർം കൂടാതെ എപ്പിസോഡ് അക്സർ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്.

ഗോഗോഅനിം

ജോറോ കി തരഹ്,  GoGoAnime  എന്നിവരും എപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. ദേഖനേ കി അനുമതി ദേത ഹേ. GoGoAnime-നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയും രണങ്ങൾ അനുമതി ദേത ഹേ ജോ മൂല ഭാഷാ ഇല്ല. ഇത് പ്ലെറ്റഫോർമിൻ്റെ സഭാ വിശേഷതയാണ്:

 • നിങ്ങൾ എനിമേ കോ ആംഗ്ലീഷ് ഉപശീർഷകൻ്റെ കൂടെ ദേഖും ഉണ്ട്.
 • എന്തിനേറെ പറയുന്നു
 • ജബ് ഭീ കോയ് നയാ എപ്പിസോഡ് ജാരി ഹോഗാ, ആപക്കോ സൂചിത് കർ ദിയാ ജാ.
 • നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,

ഡബ് കിയ ഗയാ എനിമേ

ജോറോയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ബഹുത ലോകപ്രിയ വികൽപ് ഡബ്ബ് എനിമേ  ഉണ്ട്  . എപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാസ് ക്രാഞ്ച്യറോൾ, ഹുലു കൂടാതെ അന്യയുടെ സാജ്ദാരി എന്ന പേരിൽ സ്ട്രീം കരനെല്പന്നങ്ങൾ കരനേയും രഖനേയും പോലെ അലഗ്-അലഗ് ഡബ്, കൂടാതെ സബ്ബേഡ് എനിമേ ഉണ്ട്. ജിൻ ലോകോം കോ മൂല ഭാഷാ സമൂഹത്തിൽ കഠിനമായി ഹോതി ഹൈ, ഉനക്കെ ലിഷെർ അംഗ് ഡബ് സംസ്കരണം ഭീ ഉപലബ്ധം ഉണ്ട്. ഡബ്‌ഡ് എനിമേ അപ്പ് കി സഭാ പ്രമുഖ വിശേഷതയാണ് നീചേ ശുചീബദ്ധം:

 • എപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങൾ എനിമേ കോ ഉച്ചഗുണവത്തായ ഞാൻ സ്ട്രീം കർക്കശമായ ഉണ്ട്.
 • നിങ്ങൾ അന്യ എനിമേ പ്രസംഗങ്ങൾ സാഥ് ഭി ജൂഡ് സകതേ ഉണ്ട്.
 • അതെ ആപക്കോ അപ്പനി ഖുദ് കി ഒരു ലൈബ്രേരി ബനാനേ കി അനുമതി ദേത ഹേ.

അക്സർ പൂഷേ ജാനേ വാലെ ചോദ്യങ്ങൾ

 • ജോറോ.ടൂ അങ്ങനെയാണോ?

Zoro.to ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലെറ്റഫോർം ഉണ്ട്. INA ഉച്ച ഗുണം ചെയ്യുന്നു. സാഥ് ഹീ, പ്ലെറ്റഫോർം വിജ്ഞാപനം-മുക്ത് ഹേ ജോ ഇസെ മുഫ്ത് മെൻ എനിമിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇത് ബനാത ഉണ്ട്.

 • ഞാൻ ജോറോ ടൂ ആപ്പർ എനിമേ മുഫ്ത് മെം ദേഖ് സകതാ ഹൂം?

ഹാം, ജോറോ ടൂ ഒരു മുഫത്ത് പ്ലെറ്റഫാർമുമുണ്ട് എനിമേ ദേഖ സകതേ ഉണ്ട്.

 • ज़ोरो आनीमे आपीके कों गैं कर रहा है?

യദി ജോരോ കാം നഹീം കർ രഹാ ഹേ, തോ ഇസകേ പീഠേ പുരാണേ ബ്രൗജർ യസറം ഇന്ന് കാരണം ഹോ സകതേ ഹേം.

 • ക്യാ ജോറോ ടു എനിമേ എപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഉപയോഗം സുരക്ഷിതമാണോ?

जोरो आनीमे का उपयोग करना पूरी तरह से सुरक्षित है. നിങ്ങളുടെ സിസ്‌റ്റം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സുനിശ്ചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • ഞാൻ അപ്പനേ ദിവായിസ് പർ ജോറോ ടിവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ?

ജോറോ ടിവി ഒരു മുഫ്ത് ഓൺലെയിൻ പ്ലെറ്റഫോർം ഉണ്ട് ജോഷോ 4K ബാബേഡും ഡബ് കിഎ ഗേ എനിമേ ഡൌണലോട് കരനെയും അനുമതി ദേത ഉണ്ട്.

നിഷ്കർഷ

ജോറോ തൂ  ആപ് നേ ബഹുത് ഹീ കമ് സമയം എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രിയ ലോകപ്രിയത. എപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം चापन-Mukth Manch Hai Taki Aap Apane pasandida എന്നിമേ കോ ദേഖതേ സമയം വിചലിതമല്ല. ഈ പ്ലെറ്റഫോർം കൂടാതെ ആപക്കോ ലെറ്റസ്റ്റ് നാടകവും സിനിമകളും

ഇസകെ അലവാ, നിങ്ങൾ അപ്പനേ പസന്ദിദാ ഇനിമേ കോ ഉപശീർഷക യായോ ഡബിംഗിൻ്റെ സാധുതയുള്ളവയോ ोड कर सकते हैं. ആപ്ളിക്കേഷൻ പഞ്ചീകരണം യോ കിസി സാമഗ്രിയുടെ ഭൂഗതൻ കരനെ ആഗ്രഹിക്കണം. യദി ആപകോ ജോറോ ടൂ കാ ഉപയോഗം കരതേ സമയ പ്രശ്നോം കാ സാമാന കരണം പടിപടിയായി, സാധാരണ പ്രശ്‌ന നിവാരണ വിധിയും മികച്ച സൂചകവും ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ, ആജ് ഹീ ജോറോ ഡൌണലോട് കരെം ഒപ്പം ബിന ഭഗതാൻ എന്ന പോലെ. ഹാലാങ്കി, സുനിശ്ചിതം പറയൂ.